Problemområden

SOCIAL FOBI

POSTTRAMAUTISK STRESS

SPECIFIK FOBI

SÖMNSVÅRIGHETER

ÄTSTÖRNINGAR

HÄLSOÅNGEST

STRESS/UTMATTNING

PANIKATTACKER/PANIKÅNGEST

TVÅNGSSYNDROM

 

SOCIAL FOBI

Vad är social fobi?

Vi kan alla känna oss osäkra inför människor vi inte känner så väl, särskilt inför grupper av människor vars uppmärksamhet man tilldrar sig. När man har en social fobi blir dessa osäkerhetskänslor väldigt starka, ibland så intensiva att man bara vill försvinna därifrån. Det som för andra kan upplevas som trevligt umgänge eller uppmuntrande uppmärksamhet blir en plåga för den som har social fobi. Det behöver inte vara så dramatiskt som att gå upp på scenen, utan det kan handla om många olika situationer där det finns människor, exempelvis att gå på fest, träffa nya människor, yttra sig på möten, gå på kurs, redovisa ett projekt, osv. Om sociofobikern ändå måste utsätta sig för sociala situationer är det vanligt att man gör allt för att dölja nervositeten genom att utföra “säkerhetsbetenden” vilket gör att man väldigt kortsiktigt blir lugnad.

Vanliga kroppsliga symtom
– skakningar
– rodnad
– hjärtklappning
– svettningar

Behandling av social fobi
– Vi kartlägger situationer och tillfällen där obehaget uppstår och vilka säkerhetsbeteenden som används för att dölja rädslan & de fysiska reaktionerna
– Genomgång av ångestmekanismer. För att kunna lösa problemet måste Du förstå hur den egna rädslan fungerar
– Träna stegvis att kliva utanför komfortzonen och fokusera på rätt saker

 


 

POSTTRAMAUTISK STRESS

Vad är Posttraumatisk stressyndrom/PTSD?
Om man har upplevt starkt obehagliga händelser som utlöst en mycket kraftig rädsla eller kränkning kan det i sällsynta fall leda till PTSD. Ibland kan symtom komma efter en tid och i situationer som man inte självklart kopplar ihop med det traumatiska. Det kan vara att man reagerar överdrivet aggressivt, blir rädd, orolig eller ledsen utan att riktigt förstå varför, sömnproblem, m.m. Man kanske känner sig tvungen att undvika situationer som triggar igång känslorna eller påminner om traumat, och därigenom kan livsutrymmet krympa och man får svårt att fungera i vardagen.

Behandling av PTSD
Tillsammans med terapeuten går man gradvis igenom traumatiska minnen, obehagliga tankar och tolkningar som är kopplade till traumat.
Vi tydliggör hur den svåra händelsen påverkar det dagliga livet och kartlägger undvikande av situationer som triggar igång tankar och känslor (platser, personer, ljud, aktiviteter och annat som påminner om traumat).
Därefter sätter vi igång ett speciellt mentalt träningsprogram och beteendeförändringar som steg för steg minskar obehaget och rädslan samtidigt som patienten återerövrar ett normalt liv.

 


 

SPECIFIK FOBI

Vad är specifik fobi?
Det innebär att man blir rädd eller reagerar med ångest i en specifik situation.
Normala rädslor hjälper oss undvika farliga saker, men om rädslan inte utlöses av verklig fara utan en irrationell feltolkning, och om undvikande-strategin får alltför starkt genomslag, uppstår en ond cirkel som håller liv i obehaget och förvärrar fobin. Problemet är när man blir begränsad i sin vardag och inte kan göra det man faktiskt vill.

Vanligt förekommande specifika fobier
– spindlar
– getingar
– fåglar
– åka hiss
– ormar

Hur går behandlingen till?
Vi börjar med bedömningssamtal för att kartlägga vad problemet är och i vilka situationer det uppstår. Därefter går vi tillsammans igenom en behandlingsplan och hur vi stegvis kan hjälpas åt att träna på att möta det som du upplever som obehagligt. (Ofta sker det utanför terapirummet)
Hemuppgifter för att träna på det som vi har gått igenom tillsammans.

 


 

SÖMNSVÅRIGHETER

Störd sömn leder lätt till en ond cirkel av trötthet, stress och oro så att man till slut varken vet ut eller in.

Sömnproblem kan se ut på lite olika vis:
– Svårt för att somna
– Vaknar på natten eller väldigt tidigt och kan inte somna om
– Dålig sömnkvalitet, vaknar utan att känna sig utsövd

Behandling
Vi måste först kartlägga vilken typ av sömnstörning Du lider av och vilka utlösande och förvärrande faktorer som ligger bakom. Sedan utarbetar Din terapeut och Du tillsammans en konkret väg för steg för steg förbättra Din sömn med de mycket effektiva sömn-verktyg KBT har utvecklat under intensiv forskning de senaste åren.
Ibland föreligger en problematik som kräver kort tids läkemedelsbehandling för att komma till den nivå där patienten blir tillgänglig för KBT. Om det visar sig gälla för Dig får Du även träffa vår läkare.

 


 

ÄTSTÖRNINGAR

Vad menas med ätstörningar?
Förenklat kan man säga att det är en överdriven upptagenhet kring mat och den egna kroppsvikten.
Om man strävar efter en orealistisk bild och saknar acceptans för hur den egna kroppen faktiskt ser ut, så kan man hamnar i en ond cirkel av upplevda misslyckanden.
Maten blir det sista halmstrået att ta till för att hantera allt jobbigt i ens liv. Vissa frossar och hetsäter, varefter ångesten och självföraktet strax blir än värre. Andra använder självsvält som ett sätt att få en känsla av kontroll eller ångestlindring.

Olika identifierade typer av ätstörningar:
– Anorexi
– Bulimi
– Hetsätning
– Överätning

Behandling
Kartläggning över ätandet och vad som håller “ätstörningen” vid liv.
Konkret träning för att normalisera mat och ätande.
Hitta en acceptans för kroppen och omstrukturera den syn man har på sig själv.
Ändra på förhållningssättet kring problemlösning.
Träning av impulskontroll. Stegvis träna på nya färdigheter att hantera sådant som är svårt i stunden.

 


 

HÄLSOÅNGEST

Vad är hälsoångest/hypokondri?
De flesta människor har till och från tankar om sjukdom eller någon obehaglig kroppslig förnimmelse som triggar igång tankar om att det kan vara något allvarligt fel.
Om du har hälsoångest så är detta en ofta återkommande process av oro – kroppsliga symtom – tolkningar – oro – osv… Man känner sig misstrodd av läkarna för de hittar inget som fullt ut förklarar besvären…. alltså är det inget…???? Symtomen (som man faktiskt känner – de är INTE inbillade) finns kvar och tron eller övertygelsen kvarstår att det kan vara något allvarligt fel. Kanske nästa läkare hittar det? Många med hälsoångest är stamkunder hos flera olika läkare.

Vetenskapliga studier har visat att de flesta läkare är förvånansvärt dåliga på att förklara för sina patienter hur det här fungerar. Ibland kan läkaren t.o.m. förvärra situationen genom att själv bli lite orolig över vad symtomen kan bero på och av rädsla för att missa någon skum sjukdom sätter läkaren igång utredningar, remitterar till specialistkolleger osv.

Detta brukar göra hypokondrikern övertygad om att en allvarlig sjukdom faktiskt föreligger och oron blir ännu intensivare. Tills besked kommer från alla de nya undersökningarna att inget sjukligt fel har upptäckts…… och då vidtar en ny omgång förvirring och besvikelse över att ingen tycks ta ens besvär på allvar….

Behandling
– Kartläggning av hur Din oro ser ut och vad Du gör för att kontrollera den.
– Vilka är Dina fysiska symtom? Är Du rädd för att lida av en viss specifik sjukdom?
– Utbildning för att Du ska få en förståelse för hur “den onda cirkeln” ser ut.
– Utveckla tankemässiga och beteendemässiga verktyg för hantering av triggers om “sjukdom”.

 


 

STRESS/UTMATTNING

Vad är stress?
Stress och belastningar (både fysisk och psykisk) är något vi mår bra av förutsatt att vi kommer ihåg att gå i depå mellan varven, ladda batterierna och prioritera rätt saker.
Emellertid har ordet stress alltmer kommit att beteckna något negativt. Det har blivit ett diffust samlingsnamn på flera olika fysiska och psykiska fenomen, oftast med negativ innebörd. När man hamnar i en negativ stresspiral så har man för tillfället tappat förmågan att stanna upp, få perspektiv på saker, motorn rusar och till slut börjar den hosta och gnissla.

Utmattning
När vilostunderna inte längre blir av eller inte fungerar, då dröjer det inte länge förrän depåerna är tömda och den sista kraften sinar. Orsaken är oftast att det som stressar en har tagit överhanden i ens liv på bekostnad av återhämtning. Den utmattade börjar glömma saker, orkar inte koncentrera sig, blir lättirriterad och kan känna sig ömsom aggressiv och ömsom gråtfärdig inför minsta motgång. Sömnen blir dålig, olika kroppsliga symtom tilltar, man blir allergisk mot krav, osv, osv.

Behandling
– Kartläggning av beteenden i vardagen.
– Träna på att prioritera och fokusera på ett annat sätt.
– Fysisk träning och avspänning
– Hitta referensramar för vad är rimligt att hinna/orka över tid
– Inlärning av verktyg för långsiktig och offensiv stresstålighet

 


 

PANIKATTACKER/PANIKÅNGEST

Vad är Panikångest?
Panikångest är kraftigt stresspåslag som kommer i attacker. Upplevs ofta som om den kommer som en blixt från en klar himmel, men forskning har visat att alla panikattacker föregås av några timmars tilltagande anspänning, oro eller annat som stressar en, tills man plötsligt når en tröskel varefter stressen skenar okontrollerbart. Stresspåslaget i själva attacken når sitt maximum inom 10 minuter varefter det klingar av igen under 30-90 minuter.
Panikattacken består av starka psykofysiologiska reaktioner som är mycket obehagliga. Det kan kännas som om man ska dö eller bli tokig, som om något allvarligt håller på att hända i kroppen eller hjärnan.
När man har upplevt panikångest så vill man sannerligen inte uppleva det igen – det är väldigt obehagligt! Självklart gör man allt man kan för att slippa vara med om det igen, vilket dessvärre ofta innebär att man börjar undvika situationer som förknippas med risk att utlösa en ny attack eller platser där det vore extra obehagligt att få en attack på. Mer och mer undviks och livet kan bli väldigt begränsat.

Om detta undvikande tar överhanden och man stannar hemma för att skydda sig har man utvecklat Agorafobi, en komplikation till panikångest som inte alltid uppstår. I mild form kan det yttra sig så att man undviker platser som man inte lätt kan ta sig ifrån eller man ser till att boka plats längst ut/nära utgång, åker bara buss när det är lite folk osv, osv.

Det paradoxala är att undvikanden och “säkerhetsbeteenden” håller liv i rädslan för nya panikattacker och förvärrar den, men det är inte lätt att själv genomskåda detta och göra något åt det. Även om man teoretiskt förstår hur det här fungerar behöver de allra flesta hjälp för att i praktiken komma till rätta med problemen. KBT har i flera vetenskapliga studier visat sig vara bästa behandlingen mot paniksyndrom.

Vanliga kroppsliga symtom
– hjärtklappning
– tryck över bröstet
– känsla av att inte få luft
– klump i halsen
– yrsel
– stickningar i armar/ben
– tunnelseende
– illamående

Behandling
Behandlingen är mycket konkret och innebär att man identifierar och ifrågasätter skrämmande tankar och gradvis – ibland tillsammans med terapeuten – utsätter sig för de situationer som är obehagliga. Prognosen är god och 85% blir väsentligt förbättrade eller helt fria från sina panikproblem vid behandling med KBT.


 

TVÅNGSSYNDROM

Vad är Tvångssyndrom/OCD?

Tvångssyndrom består vanligtvis av tvångstankar och tvångshandlingar.
Tvångstankar medför stark obehag/ångest som man försöker hantera genom att utföra tvångshandlingar (ritualer)

Ett behov av att det ska “kännas rätt” och man gör vissa saker om och om igen tills det känns rätt.
Ofta tankar som “tänk om…” t ex. “tänk om jag har smittat någon” eller “…blivit smittad”, vilket kan resultera i timmar av tvättande och kvalfyllda ältande tankar.

Behandling
Beteende analys för att förstå funktionen av “tvånget”. Upprättande av en hierarki över ångestskapande situationer och tankar som är kopplade till dem

Träna stegvis på att utsätta sig för det som skapar obehag utan att göra något för att lindra/neutralisera.
Att få kunskap om tvång och vad som håller det vid liv men framför allt ett nytt sätt att hantera obehaget för att få mer frihet och en mer flexibel vardag.